Etapy składania dokumentacji

  1. Przynieś do biura ACK:

– CV

– ksero legitymacji studenckiej (obie strony)

– zaświadczenie z dziekanatu, które potwierdza promocję na II lub III rok studiów  licencjackich.

– dane do umowy – student

– formularz rekrutacyjny

– ankieta 1 – stażysta przed stażem

– oświadczenie o przetwarzaniu danych

– dane do umowy – firma – wypełnia firma

  1. Podpisz przed rozpoczęciem stażu:

– umowa trójstronna Ty – AWFiS – firma

– zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS

    3. Po zakończeniu stażu przynieś poniższe dokumenty:

– dziennik stażu       (przykładowy dziennik stażu)

– lista obecności

Zabrakło miejsca w dzienniku stażu i/lub liście obecności? Możesz śmiało dodrukować drugą stronę.

– ankieta 2 – stażysta po stażu

– program stażu

– oświadczenie o zrealizowanej liczbie godzin

– raport z postępów stażysty po tygodniu stażu

Pamiętaj, żeby data na raporcie musi być datą o tydzień późniejszą niż data rozpoczęcia stażu.

– raport z postępów stażysty po zakończeniu stażu

– miesięczna karta czasu pracy opiekuna stażu     (przykładowa karta czasu pracy)

Pamiętaj, że karta opiekuna stażu jest kartą miesięczną, której kolejne pozycje to kolejne dni miesiąca. Jeśli odbywałeś staż w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy to przynosisz dwie karty czasu pracy.

Pamiętaj, że jako pracownik podpisuje się Twój opiekun, w miejscu przełożonego podpisuje się osoba przełożona Twojego opiekuna. Jeśli firma jest jednoosobowa lub Twoim opiekunem jest jednocześnie np. prezes firmy, wówczas podpisuje się on w obydwu miejscach.

– nota księgowa (wzór) 

Proszę przy wystawianiu noty pamiętać o pieczątce firmy !

-oświadczenie opiekuna o otrzymaniu wynagrodzenia (wzór)

Zgodnie z umową najpierw firma wypłaca swojemu pracownikowi wynagrodzenie a dopiero potem wystawia notę księgową o zwrot poniesionych kosztów. Tylko na podstawie tych dwóch dokumentów możemy zwrócić kwotę wynagrodzenia opiekuna.