Poszukiwani opiekunowie na obozy „Zdolni z Pomorza”

 

Poszukiwania Wychowawcy na obozy realizowane w ramach projektu unijnego „Zdolni z Pomorza”

Terminy:

09.07-15.07.2018

16.07-22.07.2018

30.07-05.08.2018

Miejsce:

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich

Wymagania:

Wychowawcą może być osoba, która:

  1. nie była karana za umyślne przestępstwo:
  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
  • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Wychowawcą może być tylko taka osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

 

kontakt: 58-55-47-239

Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi